ID: skolacrcb


Studijní obor pro absolventy ZŠ

65-42-M/01 - HOTELNICTVÍ
Školní vzdělávací program - Hotelnictví a turismus

Délka přípravy: 4 roky
Organizace studia: denní studium
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Charakteristika studijního oboru:

Studijní obor hotelnictví a turismus je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelnictví a dalších služeb cestovního ruchu.
Perspektivní vývoj průmyslu cestovního ruchu vyžaduje, aby absolvent byl připraven na vykonávání odborných činností provozních, obchodně podnikatelských i řídících v nejrůznějších funkcích a právně organizačních formách podnikání v této rozvětvené oblasti cestovního ruchu, a to jak z hlediska zaměstnaneckého, tak zaměstnavatelského – podnikatelského.
Tomuto cíli odpovídá i pojetí vzdělávání, které zdůrazňuje uspokojení poptávky po univerzálněji připravených a určitým odborným směrem zaměřených absolventů, schopných pružně se adaptovat v konkrétních podmínkách praxe.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Zdravotní požadavky

Kritéria přijímacího řízení

Konají se povinné jednotné přijímací zkoušky formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literaretura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání, ze kterých uchazeč může dosáhnout maximálně 60 % bodů. Dalších 40% bodů může uchazeč získat za průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na základní škole. Při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní škole. Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro obory vzdělávání s mateřskou zkouškou se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelích, podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, v družstevních, akciových, soukromých i státních podnicích. Jedná se např. o funkce provozní, recepční, technolog, kontrolní pracovník, pracovník obchodního nebo ekonomického úseku, pracovník cestovní kanceláře a dalších institucí, organizujících turistické služby, podnikatel v hostinských činnostech a v ubytovacích službách. Po získání určité praxe mají absolventi možnost se uplatnit v těchto oborech jako řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé.
Úspěšní absolventi mají možnost se ucházet o přijetí ke studiu na vyšší odborné nebo na vysoké škole.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují různých soutěží (hlavně odborných) ve škole, v regionu i celostátně.Spolupracujeme s několika partnerskými školami v Rakousku a ve Francii.
Součástí výuky jsou odborné exkurze v tuzemsku i v zahraničí.
Odborná a učební praxe se uskutečňuje na vybraných zařízeních v regionu: Hotel Dvořák, Hotel Štekl, Hotel Zvon, Hotel Malý pivovar a mnoha dalších.
Škola má vlastní školní jídelnu a zajišťuje i ubytování v našem domově mládeže.
Uchazeč odevzdá přihlášku ředitelce školy do 1. března.


Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace