ID: skolacrcb


Učební obor pro absolventy ZŠ

65-51-H/01 - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
Školní vzdělávací program - Kuchař - číšník

Délka přípravy: 3 roky
Organizace studia: denní studium
Způsob ukončení: výuční list

Charakteristika učebního oboru:

Příprava v učebním oboru kuchař – číšník, práce ve společném stravování zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku.
Tříletý učební obor je koncipován homogenně jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Zdravotní požadavky

Uplatnění absolventa

Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb, po určitém čase se mohou stát soukromým podnikatelem ve stravovacích službách.

Kritéria přijímacího řízení

Ústní ani písemné zkoušky se nekonají, o přijetí rozhodují následující kritéria:
1. průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na základní škole (maximální počet bodů 60)
2. při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní škole

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru GASTRONOMIE 65-41-L/51, ŠVP: Společné stravování (dvouleté denní nebo tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou), který je rovněž zřízen na naší škole.
Naši žáci se pravidelně zúčastňují různých soutěží (hlavně odborných) ve škole, v regionu i celostátně.
Spolupracujeme s několika partnerskými školami v Rakousku a ve Francii.

Odborný výcvik

Výuka je rozdělena na sudý a lichý týden. V jednom týdnu je teoretické vyučování, v druhém pak odborný výcvik. Praktické vyučování se uskutečňuje pod vedením učitelů nebo instruktorů odborného výcviku zpravidla na pracovištích: hotel Malý pivovar, restaurace Budvar, restaurace Metropol, Grandhotel Zvon, Clarion Congres hotel České Budějovice, hotel Růže Český Krumlov, Menza VŠTE apod. S novými technologiemi mají žáci možnost se seznámit v odborných učebnách v budově F. Šrámka, kde probíhá výuka dle potřeb školy. Škola má vlastní školní jídelnu a zajišťuje i ubytování v našem domově mládeže.
Při přijímacím řízení vycházíme ze studijních výsledků na ZŠ a ze zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem. 
Uchazeč odevzdá přihlášku ředitelce školy do 1. března.
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace