ID: skolacrcb


Střední vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy ZŠ

Od 1. ročníku školního roku 2016/17 – Pilotní ověřování
65-41-L/01 - GASTRONOMIE
Školní vzdělávací program Gastronomie - zaměření Kuchař

Délka přípravy: 4 roky
Organizace studia: denní studium
Způsob ukončení: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce, s možností jednotné závěrečné zkoušky
a získání výučního listu (po 3. ročníku)

Charakteristika studijního oboru:

Vzdělávací program je koncipován pro profesní přípravu pro úsek přípravy pokrmů eventuálně nápojů, ale také se všeobecným přehledem o celé oblasti stravování a s předpoklady pro vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru. Příprava ve studijním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které je organizováno formou odborného výcviku a odborné praxe.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Zdravotní požadavky

Kritéria přijímacího řízení

Konají se povinné jednotné přijímací zkoušky formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literaretura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání, ze kterých uchazeč může dosáhnout maximálně 60 % bodů. Dalších 40% bodů může uchazeč získat za průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na základní škole. Při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní škole. Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro obory vzdělávání s mateřskou zkouškou se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna v termínu, který stanoví MŠMT do 30. září.

Možnosti uplatnění:

Absolvent se může uplatnit v podnicích společného stravování, zejména ve funkcích kuchař-kuchařka a vyšších provozních funkcích. Absolventi mají možnost ucházet se o přijetí ke studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole. Škola má vlastní školní jídelnu a zajišťuje i ubytování v našem domově mládeže.

Podmínky přijetí ke studiu:

Předpokladem přijetí ke studiu je úspěšné absolvování základní školy, přijímacího řízení a potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem. Uchazeč odevzdá přihlášku ředitelce školy do 1. března.


Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace