ID: skolacrcb


Přijímací řízení SOŠ

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu je nutné u všech oborů.
Přihlášky ke vzdělávání v SŠ pro 1. kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 1. března.
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Přijímací řízení SOŠ - STUDIJNÍ OBORY ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

1.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obory:
65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus
65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Gastronomie – zaměření kuchař
65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP: Společné stravování (nástavbové studium, denní i dálková forma)

Koná se jednotná přijímací zkouška.

Právní předpisy:
Školský zákon (zákon č. 561/2004, v platném znění)
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Bližší podrobnosti o konání jednotné přijímací zkoušky na:
www.cermat.cz

Podání přihlášky: do 1. března 2018 řediteli školy pro 1. kolo přijímacího řízení

Přihláška ke studiu na SOŠ - denní
Přihláška ke studiu na SOŠ - nástavbové studium

Pozvánka k přijímací zkoušce:
Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky

Termín konání 1. kola přijímací zkoušky:
1. termín 12. dubna 2018
2. termín 16. dubna 2018


Náhradní termín:
10. května 2018
11. května 2018

Náhradní termín:
Pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním či druhém termínu ke konání testů, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu

Vyhlášení kritérií hodnocení přijímacího řízení:
Ředitel školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 31. 1. 2018. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60%.

Podmínky přijetí:
- ukončené základní vzdělání
- studijní výsledky z I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy, pro nástavbové obory z posledních tří klasifikačních období střední školy
- vykonání jednotných přijímacích zkoušek
- potvrzení od lékaře (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)

Kritéria přijetí:
Kritéria přijetí - Hotelnictví a turismus, Gastronomie
Kritéria přijetí - Společné stravování (nástavbové studium, denní i dálková forma)

Vzorec pro výpočet bodů za průměrný prospěch ze ZŠ:
P1 - Průměr I. pololetí 8. třídy
P2 - Průměr II. pololetí 8. třídy
P3 - Průměr I. pololetí 9. třídy
Počet bodů ze ZŠ = 16,6675 * (5 - ((P1 + P2 + P3) / 3))

Vyhodnocení testů:
Testy vyhodnocuje CERMAT a výsledky zpřístupní do 28. 4. 2018 do 12 hodin. Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Odvolání uchazeče:
Uchazeč se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Aplikace redukovaného pořadí:
Tzv. redukované pořadí se použije u uchazečů cizinců, kteří v souladu s právními předpisy nekonají test z ČJL. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku v testu z MA. V datech výsledkové sestavy odpovídá položce „Pořadí žáka v rámci školy a oboru vzdělání podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z MA“. Formálně tak uchazeč cizinec získá pro celkové hodnocení takové bodové hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá pořadovému číslu jeho umístění v redukovaném pořadí. Jinými slovy, cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.

Přijímací zkoušky nanečisto:
Přijímací zkoušky nanečisto se konají dne 23.1.2018, informace na tel: 389 139 320


Přijímací řízení SOŠ - TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

Tříleté učební obory:
Přijímací zkoušky se nekonají u oborů:
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař - číšník
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Číšník, servírka

Kritéria přijetí:
Kritéria přijetí - SOU

Přihláška ke studiu:
Přihláška ke studiu na SOŠPřijímací řízení VOŠ

Temín uzavření přihlášek:
1. kolo: 31.5.2018
2. kolo: 10.8.2018


Přijímací zkoušky:
Přijímací zkoušky na VOŠ se ve školním roce 2017/2018 nekonají.

Stanovený počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do oboru vzdělání 65-43-N/01 Cestovní ruch vyššího odborného vzdělání

Denní studium:
60 uchazečů

Stanovený počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do oboru vzdělání 65-43-N/ Cestovní ruch vyššího odborného vzdělání

Dálkové studium:
30 uchazečů

Vyžadujeme lékařské potvrzení na přihlášce.
Na přihlášce je nutno uvést tři poslední klasifikační období (např. u čtyřleté střední školy vysvědčení ze třetího ročníku a z pololetí čtvrtého ročníku) a vyznačit 1. cizí jazyk (v rozsahu maturitních požadavků na SŠ).

Kritéria přijetí:
Kritéria přijetí - VOŠ

Přihláška ke studiu:
Přihláška ke studiu na VOŠStanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení

a) střední vzdělání s výučním listem – studium denní
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař - číšník  - 60
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař  - 30
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Číšník, servírka  - 30

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou
65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus  - 60
65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Kuchař   - 30
65-41-L/51 Společné stravování – studium denní (nást.)  - 30
65-41-L/51 Společné stravování – studium dálkové (nást.)  - 30

Počty přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání jsou uváděny včetně míst pro odvolací řízení.
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace