ID: skolacrcb


Dokončení modernizace odborných učeben

Název projektu: Dokončení modernizace odborných učeben
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0008932
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Realizovaný projekt si klade za cíl zlepšit podmínky vzdělávání a zkvalitnit výuku v rámci odborných předmětů a odborného výcviku žáků, prostřednictvím modernizace odborných učeben, tak aby odpovídala nejmodernějším technickým požadavkům v oblasti gastronomie. Realizací projektu budou podpořeny klíčové kompetence pro řemeslné obory, čímž se zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Zvýšení kvality vzdělávání v SŠ a VOŠ cestovního ruchu v Českých Budějovicích

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006382

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání na Střední škole i Vyšší odborné škole prostřednictvím zajištění dalšího vzdělávání pedagogů, rozšíření dostupných služeb pro žáky: Sociální pedagog, Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, Školní kariérový poradce. Dále proběhnou na škole Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

Projekt je spolufinancován EU ve výši 1 513 634,09 Kč a státním rozpočtem ve výši 267 111,91 Kč. 

Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.

Popis projektu:
Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.

Cílové skupiny:
pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1508

Cíl projektu:
Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Popis projektu:
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ/SŠ, kteří studují cizí jazyk, který je úředním jazykem (jedním z úředních jazyků) v zemi EU nebo ESVO, ve které bude jazykově-vzdělávací pobyt realizován. Jedná se o jazykově-vzdělávací pobyt pro skupinu alespoň 10 žáků dané školy. Za výběr žáků odpovídá ředitel školy.

Rozpočet projektu: 969 010,00 Kč

Doba trvání projektu: 1.7.2015 – 31.12.2015

MODERNIZACE KUCHAŘSKÉHO STUDIA A ODBORNÉ UČEBNY

Registrační číslo: CZ.1.14/2.4.00/34.03269

Popis projektu:
Projekt se zabývá zkvalitněním úrovně podmínek vzdělávání a zkvalitněním výuky v rámci odborných předmětů a odborného výcviku žáků prostřednictvím modernizace Kuchařského studia školy a související odborné učebny, tak aby odpovídala nejmodernějším technickým požadavkům v oblasti gastronomie.

Hlavní cíle projektu:

1. pořídit audiovizuální techniku do Kuchařského studia a přilehlých učeben a doplnit praktickou odbornou učebnu o moderní kuchyňská zařízení
2. umožnit kvalitnější a praktičtější výuku žáků
3. díky modernizaci zefektivnit a zkvalitnit výuku
4. zlepšit přístup žáků k nejmodernějším technickým požadavkům v oblasti gastronomie

Doba trvání: 1. 5. 2014 – 25. 8. 2015

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou Kč 2.972.929,11, z toho
- dotace z Regionální rady 85%, tj. Kč 2.526.989,11
- národní spolufinancování příjemce 15%, tj. Kč 445.940,-.

Tento projekt „Modernizace kuchařského studia a odborné učebny“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt byl úspěšně zakončen k 30.7.2015.


Vítejte v Evropském regionu Dunaj - Vltava
Přeshraniční produkty studentů na podporu cestovního ruchu v Evropském regionu Dunaj – Vltava

Číslo projektu: ETZ-KPF/SB/12/006

Studenti Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice vytvořili za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika nové produkty na podporu cestovního ruchu v nově vzniknuvším Evropském regionu Dunaj – Vltava, které povedou k oživení přeshraniční spolupráce subjektů cestovního ruchu a turistům přiblíží danou oblast jako jeden celek. Jedná se o Jihočeský a Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Horní Rakousko, část Dolního Rakouska a Dolní Bavorsko s Horní Falcí.
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu České Budějovice nabízí všem zájemcům k bezplatnému stažení trasy a itineráře zájezdů po uvedených oblastech tří sousedních států - České republiky, Rakouska a Německa - na níže uvedeném linku.
Věříme, že s našimi produkty oslovíte své klienty anebo sami poznáte uvedenou oblast jako turisté.
Přejeme hezké cestování.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu:

Soubor projektů „EU- peníze středním školám“

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.
Podporou osmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

 1. čtenářská a informační gramotnost
 2. cizí jazyky
 3. využívání ICT
 4. matematika
 5. odborné kompetence
 6. finanční gramotnost
 7. inkluzívní vzdělávání
 8. mentoring

Název projektu naší školy:

Využití ICT v různých výukových aktivitách školy
Using ICT in various teaching shool activities

Prioritní osa: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.5
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Cílem projektu je prostřednictvím výukových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole, nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin, nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných.
Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga anebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Použité zdroje:
www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-strednim-skolam
Projekt UNIV 3 - Podpora procesů uznávání

Obecný cíl projektu
Hlavním cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

Dílčí cíle projektu

 1. Podpořit kvalitu rekvalifikací i procesu uznávání výsledků předchozího učení vytvořením 350 modulových programů DV (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle HS a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb
 2. Rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.
 3. Modernizovat proces akreditací.
 4. Podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagační kampaní.

Realizace projektu

Projekt je realizován od 1. 3. 2012 do 31. 7. 2014.

Ke zkvalitnění a zpřehlednění rekvalifikací přispěje projekt vytvořením 350 modulových rekvalifikačních programů podle standardů NSK, ty budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a budou využívány v procesu akreditace rekvalifikací. V průběhu projektu bude realizováno 600 pilotních ověřování standardů NSK, tedy procesů uznávání výsledků předchozího učení; pilotní ověřování bude zpětnou vazbou pro tvůrce těchto standardů, která by měla být využita k jejich zkvalitnění.  Cílená příprava pracovníků vzdělávacích institucí participujících na projektu v oblasti realizace pilotního ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení následně umožní kvalitnější realizaci uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb.

Rekvalifikační kurzy - pdf

Použité zdroje:
www.nuv.cz/univ3
Název projektu:

ICT kompetence pedagogických pracovníků ve výuce

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Doba trvání: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Cílem projektu je zlepšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ cestovního ruchu, a to prostřednictvím vzdělávání pracovníků školy v oblasti práce s ICT technikou a didaktického využití této techniky.

Specifické cíle projektu:

 1. 1. Zefektivnit další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich pedagogickou činnost prostřednictvím posílení dovedností pro práci s ICT, přičemž znalost a aktivní využívání ICT prostředků a pomůcek je v současné době klíčová metoda pro kvalitní přípravu žáků pro celý proces výuky.
 2. 2. Využít ve vzdělávání nově pořízenou techniku, zejména pro odborné vzdělávání v profilových předmětech (odborný program hotelového a restauračního provozu), zefektivnit využívání stávajícího ICT vybavení školy (IT tabule, odborný SW apod.).
 3. 3. Sladit tvůrčí potenciál pedagogů při tvorbě nových vzdělávacích materiálů a standardních postupů, kterou jsou při tvorbě moderních pracovních listů a multimediálních materiálů v současné době používané.

Hlavním výstupem projektu bude proškolený pedagogický tým. Výsledkem pak bude efektivnější využívání ICT techniky školy, modernější přístup pedagogů při tvorbě výukových materiálů a větší podíl skutečné interaktivní výuky. V konečném důsledku by mělo dojít ke zvýšení zájmu žáků o výuku, k lepší motivovanosti pedagogů a ke zlepšení celkové úrovně vzdělávání na škole.Název projektu:

MODERNIZACE VÝUKY V RÁMCI ODBORNÝCH A VŠEOBECNÝCH PŘEDMĚTŮ STŘEDNÍ ŠKOLY

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Doba trvání: 1.3.2009 - 31.10.2010

Projekt je zaměřen na vytváření dobrých podmínek pro implementaci školního vzdělávacího programu a jeho inovaci prostřednictvím těchto aktivit:

 1. zavádění moderních vyučovacích trendů a metod do odborného vzdělávání srovnatelných s praxí běžnou v současném podnikatelském prostředí v ČR a zahraničí
 2. tvorba a zavedení nových odborných kurzů, které budou realizovány v rámci běžné výuky a budou poskytovat kvalitní know-how žákům maturitních oborů, dobrou přípravu pro jejich pokračování ve vzdělávání a dobrou výchozí pozici pro uplatnění na trhu práce
 3. modernizace vzdělávání i ve všeobecných předmětech, a to na příkladu zpracování a zavedení tématu holocaust jako uceleného komplexu vzdělávacích aktivit do výuky předmětu Dějepis, a dále prostřednictvím zintenzivnění užívání a zkvalitnění práce učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů s dostupným nebo nově pořízeným vybavením informačních a komunikačních technologií a využíváním prezentační techniky pro větší názornost výuky
 4. podpory práce metodických týmů, které budou zodpovědné za koncipování nových metodik, výukových materiálů, skript, pracovních sešitů pro další využití učiteli a žáky školy při průběžné realizaci navržených projektů a kurzů
 5. orientací na environmentální výchovu, ekologizaci atmosféry školy a zapojováním žáků do praktického procesu ochrany přírody, rozšiřováním odborné kvalifikace pedagogů v rámci EV, podporu osvojování principů odpovědného přístupu k životnímu prostředí žáky
V rámci projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:
 1. ZAVEDENÍ KURZU STUDENÁ KUCHYNĚ DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
 2. ZAVEDENÍ KURZU SOMMELIÉRSKÉ MINIMUM DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
 3. ZAVEDENÍ PROJEKTU „NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT“ DO VÝUKY VŠEOBECNÝCH PŘEDMĚTŮ
 4. ZAVEDENÍ PROJEKTU „PO ZELENÉ“ DO VÝUKY V RÁMCI PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
 5. VYTVOŘENÍ METODIK VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Metodický list – Expedice Český ráj - pdf
Metodický list - PO ZELENÉ - pdf
Učební osnovy - Na Holocaust nelze zapomínat - pdf
Metodický list - Kurz sommelier - pdf
Metodický list - Kurz studené kuchyně - pdf
Přípravy na hodinu cizího jazyka - pdf
Přípravy na hodinu matematiky - pdf
Přípravy na hodinu - společenské vědy - pdf
Metodický list - Odborný víkendový seminář Kašperské Hory - pdf
Metodický list - Expedice Slovenský ráj, Spišská Nová Ves - pdf
Metodická příručka - Na holocaust nelze zapomínat - pdf
Metodická příručka - Kurz studené kuchyně - pdf
Metodický list – Exkurze na biofarmě Slunečná - pdf
Učební osnovy Na holocaust nelze zapomínat - pdf
Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus - pdf
Metodický list ke kurzu studené kuchyně - pdf
Název projektu:

INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ ROZŠÍŘENÍM KOMPETENCÍ UČITELŮ (CZ.1.07/1.1.10/01.0093)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Doba trvání: 1. 4. – 30. 12. 2010

Projekt se zabývá zkvalitněním úrovně počátečního vzdělávání v Jihočeském kraji pomocí získávání nových odborných kompetencí. Je koncipován na principu projektového partnerství,založeného na spolupráci a vzájemné koordinaci aktivit mezi Centrem uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje o. p. s. , a jednotlivými středními školami jako partnery.
Škola je jednou z osmi partnerských škol Jihočeského kraje,které jsou do projektu zapojeny.

Hlavní cíle projektu:

 1. vytvoření a udržení spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni se zaměstnavateli
 2. rozvoj partnerství a výměna zkušeností mezi středními školami
 3. vytváření podmínek pro implementaci ŠVP včetně podpory pracovníků zapojených do inovace ŠVP a implementaci nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol po skončení projektu
 4. zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy u zaměstnavatelů,školské veřejnosti i vlastních žáků škol
 5. stanovit obecný metodický návod,jak praktikovat stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 6. zlepšení přístupů žáků k moderním kompetencím,které na ně přenesou ve výuce jejich učitelé a žáci je budou moci uplatnit na trhu práce


Tyto cíle projekt naplňuje prostřednictvím těchto klíčových aktivit:

 1. příprava realizace stáží
 2. průběh stáží a jejich vyhodnocení
 3. implementace výstupů stáží do ŠVP a jejich zhodnocení (inovace ŠVP,zpracování výukových materiálů a pilotní výuka dle inovovaného ŠVP);konečným výstupem projektu bude zpracování „Společného programu spolupráce škol se zaměstnavateli v oblasti stáží“

V rámci tohoto projektu se šest vybraných pedagogických pracovníků školy (stážistů) zúčastnilo stáží od září 2009 u nejdůležitějšího sociálního partnera školy (zaměstnavatele),kterým je Motorest Pegast;výběr dalších zaměstnavatelů bude konkretizován na základě analýzy vzdělávacích potřeb školy.

Analýza vzdělávacích potřeb ve vztahu ke stážím v oborech pohostinství a hotelnictví zahrnuje:

 1. uplatnění IT v řízení zásob gastronomických podniků
 2. etnické konvenience a regionální či dobová česká kuchyně v nabídce českých restauračních a hotelových kuchyní
 3. poskytování „Full-service „ zákazníkům a hostům gastronomických podniků

Od listopadu 2009 byly realizovány stáže:

 1. v Grandhotelu Zvon (Uplatnění IT v hotelovém provozu), ukončení 31.3.2010
 2. penzion Mlýnská krčma Šindlovy Dvory (Staročeská kuchyně) – ukončení červen 2010
 3. herna – bar Orca (Full service) – ukončení únor 2010

20. října 2010 se konal školní seminář projektu Stáže pedagogů, na kterém učitelé prezentovali průběh svých stáží ve vybraných gastronomických zařízeních Českobudějovicka a zejména to, co bylo pro ně nové, zajímavé a co bude přínosem pro výuku budoucích odborníků v gastronomii.
Nové poznatky a dovednosti, jež učitelé v průběhu svých stáží získali, jsou k dispozici všem odborným učitelům a mistrům odborného výcviku, a to jak v elektronické podobě na školní počítačové síti, tak i ve formě tištěného učebního textu, který každý učitel – stážista zpracoval.
Celý projekt je ukončen vypracováním Společného programu spolupráce škol se zaměstnavateli. Ten obsahuje formy a podmínky realizace stáží u různých zaměstnavatelů v budoucích letech.

Po skončení projektu je průběžně výuka odborných předmětů doplňována o inovované výukové materiály, které jsou výstupem projektu Stáže. Ve školním roce 2013/2014 byly tyto výstupy aktualizovány odbornými exkurzemi žáků a krátkodobými stážemi pedagogů – stážistů ve firmách, ve kterých se uskutečnily stáže v době realizace projektu.
Žáci i pedagogové získali nové zajímavé poznatky při využití IT v logistice skladového hospodářství a vzájemného funkčního propojení jednotlivých provozních středisek (Grandhotel Zvon), z tvorby a prezentace nových míšených nápojů a kávy (Bar Broukárna), z  uspořádání staročeské svatby v moderním pojetí (penzion Mlýnská krčma) či z tvorby jídelního lístku v různých podobách a formách (Parkhotel Hluboká nad Vltavou).


Rovněž ve školním roce 2014/2015 byly výstupy projektu Stáže aktualizovány krátkodobými stážemi pedagogů ve firmách, ve kterých se stáže uskutečnily při realizaci projektu, případně v nástupnických firmách. Odborní učitelé se prostřednictvím krátkodobých stáží a exkurzí (žáci) mohli seznámit s novými trendy v moderní gastronomii, zejména molekulární gastronomie i aktuálními trendy v tvorbě jídelních lístků či gastronomických pravidel nebo inovační technologií ve skladovém hospodářství. Získané poznatky byly využity i v dalších odborných předmětech v rámci ŠVP.

I ve školním roce 2015 – 2016 pokračovala implementace inovovaných výukových materiálů tj. výstupů projektu Stáže do výuky odborných předmětů. Tyto výstupy byly aktualizované odbornými exkurzemi žáků a stážemi učitelů ve firmách, ve kterých se uskutečnily stáže pedagogů – stážistů v době realizace projektu. V některých z těchto firem bohužel došlo po skončení projektu Stáže k personálním či vlastnickým změnám a bylo nutno hledat náhradní firmy v oboru. S ideálním přístupem jak v průběhu realizace projektu, tak i následně po jeho skončení se pedagogové – stážisté spolu se svými žáky setkali v Grandhotelu Zvon v Českých Budějovicích. Spolupráce mezi školou a firmou tj. hotelem Zvon přesně odpovídá filosofii projektu Stáže a to především díky vstřícnému jednání top managementu hotelu Zvon.Název projektu:

ŠKOLA HROU – MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE STŘEDNÍ ŠKOLY

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Doba trvání: 1. 2. 2010 – 30. 6. 2011

Hlavním cílem předkládaného projektu je celkové zkvalitnění vzdělávání žáků 1.-4. ročníků střední školy v rámci učebního oboru Kuchař-číšník a studijních oborů Hotelnictví a Gastronomie. Hlavním výstupem bude aktualizovaná verze školních vzdělávacích programů, shromáždění a vytvoření odpovídajících výukových materiálů v rámci jednotné metodiky výuky předmětů, vytvořené zázemí nové jazykové učebny a zlepšení stavu ICT techniky, kterou využívají žáci i učitelé pro práci ve výuce i přípravu na ni.

Hlavní cíle projektu:

 1. zavedení moderních vyučovacích trendů a metod do odborného vzdělávání a vytvoření jednotné metodiky výuky vzdělávacích předmětů spolu s portfoliem vlastních výukových a pracovních materiálů
 2. podpora práce interních metodických týmů, které budou zodpovědné za koncipování nových metodik a výukových materiálů pro další využití učiteli i žáky školy
 3. zkvalitnění vzdělávání žáků v oblasti cizích jazyků prostřednictvím zpracování metodických a výukových materiálů a možnosti využívání zázemí jazykové učebny
 4. modernizace vzdělávání prostřednictvím zintenzivnění užívání a zkvalitněním práce učitelů s dostupným nebo nově pořízeným ICT vybavením pro větší názornost výuky
 5. využívání moderního zázemí nově vybudované jazykové učebny a dalšího vybavení, zejména interaktivních tabulí

Tyto cíle bude projekt naplňovat prostřednictvím těchto klíčových aktivit:

 1. vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP
 2. zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu)
 3. využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětechProjekt Leonardo da Vinci – Internacionalizace vzdělávacích systémů v oblasti hotelového managementu a cestovního ruchu

Učitelé odborných předmětů a učitelé německého jazyka se v říjnu 2012 a březnu 2013 zúčastnili týdenní odborné stáže v partnerské škole Berufsfachschule für Hotel und Tourismusmanagement in Grafenau-Schlag. Cílem projektu bylo seznámit se a porovnat obsah i organizaci výuky na odborné škole v Grafenau, poznat nové přístupy k managementu a marketingu v německých hotelích a organizacích cestovního ruchu a v neposlední řadě také získat nové náměty pro sebevzdělávání a pro výuku žáků.

V dalším roce bychom na tento projekt rádi navázali výměnnými stážemi našich studentů.


UNIV

                   
                   


www.univ.nuov.cz

Naše škola byla zařazena do celorepublikového projektu UNIV - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým. Obecným cílem projektu je rozvoj dalšího vzdělávání v České republice, a to prostřednictvím zapojení středních a vyšších odborných škol do jeho realizace. Projekt probíhá za podpory Evropského sociálního fondu, MŠMT a Národního ústavu odborného vzdělávání. Návrh projektu byl projednán s odbory školství KÚ krajů, ve kterých se předpokládá realizace projektu - setkal se s pochopením a podporou. Na škole budou zřízena odborná centra a do července 2007 mají být vytvořeny školní vzdělávací programy, které mají být profesně zaměřené.

Jedná se o tyto vzdělávací programy:

Rozšiřující a vzdělávací program Moderní gastronomie pro všechny poskytne jeho absolventům znalosti a dovednosti v souladu se světovými trendy v gastronomii.

Program je určen pro široké spektrum zájemců a to:
- odborníkům v oblasti gastronomie, kteří si chtějí rozšířit a aktualizovat své znalosti a dovednosti (kuchaři, číšníci, hoteliéři, recepční a j.)
- zájemcům z jiných profesí, kteří se tomuto oboru chtějí věnovat v budoucnu
- všem ostatním, kteří se o gastronomii zajímají a využijí zde získané znalosti a dovednosti v osobním životě a nebo společenském styku

Vzdělávací program zlepší statut odborníka pracujícího v gastronomii při jeho profesním růstu.
Laikům-neodborníkům umožní výhodnější uplatnění na trhu práce a ve společenském životě včetně osob se změněnou pracovní schopností.

Získané kompetence tj.znalosti a dovednosti mohou budoucí absolventi uplatnit
- při profesním růstu
- pro funkci asistentů
- při práci v různých neziskových organizacích, charitách apod.
- při zvyšování úrovně života společnosti a rodiny
- při organizování společenského stravování

Celý program se skládá ze čtyř volitelných modulů, které je možno absolvovat jednotlivě, nebo je vzájemně kombinovat či absolvovat všechny.
- Modul Samostatná tvorba společenských akcí se zaměřuje na vyhotovení písemných materiálů, úpravu a dekoraci stolů, využívání gastronomických pravidel, organizaci společenských akcí, ekonomické rozpočty, přípravu vlastních kalkulací. 
Leták - Formát PDF
- Modul Moderní zdobení v gastronomii má za cíl naučit dovednostem v tvorbě ovocných a zeleninových ozdob, ozdob z těsta, marcipánu, čokolády, cukru, jedlých květů, moderní úpravy na talířích.
Leták - Formát PDF
- Modul Nápojová gastronomie se zaměřuje na získání orientace v jednotlivých druzích nápojů, v jejich ošetřování a servisu a s důrazem na jejich používání v souladu s gastronomickými pravidly
- Modul Jak podnikat v gastronomii se zabývá orientací posluchače v nejdůležitějších právních normách ve vztahu ke gastronomii, pracovně právními vztahy (zaměstnanec-zaměstnavatel ), problematikou daní a využitím marketingu ke zlepšení propagace a obstání v konkurenci s ostatními podnikateli. 
Po absolvování jednotlivých modulů dostanou jejich absolventi certifikát, v případě absolvování všech modulů obdrží zlatý certifikát.

Výuka jednotlivých modulů bude probíhat v pracovních dnech v odpoledních i večerních hodinách a v sobotu v průběhu celého dne s přihlédnutím k časovým možnostem účastníků.

Výuka je realizována v moderně vybavené budově školy, Fráni Šrámka 9, České Budějovice, a to jak odbornými učiteli školy, tak externími odborníky z praxe.

Cena jednoho modulu: 5000 Kč
Počet hodin v modulu: 40 hodin
Počet účastníků: 10

Přihlášky a informace:
Jana Jeníčková
jjenickovaskolacrcb.cz
+420 387 788 117
Fráni Šrámka 9, 370 04 České Budějovice

Přihláška

Přihlásit se můžete:
- telefonicky na výše uvedeném tel. čísle
- nebo vyplněním a odesláním elektronické přihlášky na výše uvedený email
- nebo vyplněním a odesláním elektronické přihlášky na výše uvedenou poštovní adresu


UNIV2 KRAJE

www.univ2k.nuov.cz
www.nuov.cz/univNaše škola bude moci poskytovat mimo počátečního vzdělávání i další vzdělávání a využít tak potenciálu školy ke vzdělávání dospělých.
Toto řešení nabízí individuální projekt NÁRODNÍ MŠMT UNIV2 KRAJE.
Škola se promění v centrum celoživotního učení.
Tento projekt bude probíhat od 1.1 2010 do 31.12. 2012 a škola vytvoří tři odborně zaměřené vzdělávací programy.
Vzdělávací programy budou vhodné pro širokou veřejnost, bez ohledu na předchozí vzdělávání - od 18 let.
Absolventi těchto programů získají tzv.dílčí kvalifikace.
V letošním kalendářním roce se bude vytvářet vzdělávací program: B A R I S T A
Je určen pro širokou veřejnost, ale i odborníky v gastronomii, kteří mají zájem si prohloubit teoretické vědomosti o kávě z hlediska historie, pěstování, výroby atd. a chtějí se prakticky naučit správné přípravě a servisu včetně používání vhodného inventáře apod., též se jedná o záležitost nejnovějších moderních trendů.
Vzdělávací program je vhodný též pro laiky, kteří se zajímají o kávu a znalosti o ní uplatní v soukromí a při společenských akcích.

Získané kompetence jsou vhodné pro:
-profesní růst
-zajištění kvality z hlediska zdravé výživy
-zajištění kvality úrovně servisu
-snadnější zařazení na trhu práce
-osobní uspokojení, získání nových poznatků

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ


PROJEKT „ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ DO STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL 2010“

Cíl projektu:
Zkvalitnit přípravu budoucích pracovníků v gastronomii.

Účel dotace:
Vybavení moderními technologiemi ke zkvalitnění výuky v nové učebně školní budovy na Senovážném náměstí 12 v Českých Budějovicích.

Realizace projektu:
Projekt je realizován s podporou grantu Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru evropských záležitostí ve výši Kč 99 757,-.PROJEKT „ZVÝŠENÉ NÁKLADY OBNOVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEB NA ROK 2010“

Cíl projektu:
Cílem projektu je zachování historického rázu budovy a kulturní památky jako školy pro vzdělávání žáků a studentů.

Účel dotace:
Dotace je poskytnuta na obnovu dřevěného schodiště v památkově chráněném objektu školní budovy na Senovážném náměstí 12 v Českých Budějovicích.

Realizace projektu:
Projekt je realizován s podporou grantu Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru kultury a památkové péče ve výši Kč 100 000,-.Projekt „ZVÝŠENÉ NÁKLADY OBNOVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEB ZA ROK 2007“

Cíl projektu:
Cílem projektu je zachování historického rázu budovy a kulturní památky jako školy pro vzdělávání žáků a studentů.

Účel dotace:
Dotace je poskytnuta na obnovu památkově chráněného objektu, školní budovy na Senovážném náměstí 12 v Českých Budějovicích na obnovu oken.

Realizace projektu:
Projekt je realizován s podporou grantu Jihočeského kraje - Krajského úřadu, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 200 000,- Kč.


Projekt „Realizace Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů na SŠ a VOŠ CR České Budějovice“

Cílem projektu je napomoci komplexní a kordinovanou primární prevencí zamezit šíření sociálně patologických jevů ve škole /klima školy – věcné prostředí, systém vztahů a interakcí/, zvyšování sociálních kompetencí žáků na bázi aktivního sociálního učení i rozšíření nabídky volnočasových aktivit.


Projekt SPORT PŘES HRANICE

Cílem projektu je rozvíjení neformálních kontaktů mezi žáky i pedagogy obou škol.
Přeshraniční spolupráce mezi SŠ a VOŠ CR České Budějovice a partnerskou školou Tourismusschulen Bad Leonfelden se datuje od roku 1991, probíhá vzájemná výměna zkušeností, žáci obou škol spolupracují na společných projektech, organizovány jsou semináře k odborným tématům, sportovní utkání i neformální setkání žáků, pedagogů i rodičovské veřejnosti. Každoroční sportovní utkání mezi žáky škol je rovněž prostředkem výchovy ke zdravému životnímu stylu a prevenci sociálně patologických jevů.

Program 17. ročníku Mezinárodního sportovního dne, stadion SKP České Budějovice, 15.5.2007 : 

lehká atletika – chlapci, dívky, kopaná, odbíjená.

Foto viz fotogalerie – Akce školy.


Projekt Po zelené

Cíle projektu:
Rozšíření nabídky zájmového vzdělávání – výchovy mimo vyučování v oblasti EVVO.
Motivování žáků školy k ochraně přírody a utváření životního stylu respektujícího udržitelný rozvoj
Ekologizace provozu i atmosféry školy a domova mládeže
Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků zájmového vzdělávání – aktivity klubu probíhají v době mimo vyučování, jejich garantem jsou vychovatelé, pedagogové volného času.

Plánované aktivity:

Zimní turistický kurz Šumava (NIDM Dřípatka Prachatice)
Turistická základna se žáky – Národní park Šumava
Tvůrčí dílna pro žáky školy – keramická dílna, floristika, zpracování přírodních materiálů
Přednáška pro žáky i pracovníky školy „Obnovitelné zdroje energie“
Den Země – zapojení do úklidových a ozeleňovacích akcí v okolí školy, v obci
Žákovská soutěž o nejlepší návrh Zelené relaxační zóny – okolí domova mládeže, zpracování projektu
Soutěžní kvíz pro žáky ve spolupráci se SOŠ veterinární a zemědělskou České Budějovice – Naše planeta Země
Návštěva Botanické zahrady Praha – exkurze se žáky

RECYKLOHRANÍ - Školní recyklační program

„RECYKLOHRANÍ“ je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice.
Organizátory tohoto projektu jsou:
Asekol s.r.o. - zpětný odběr elektrozařízení
Ecobat s.r.o. - zpětný odběr baterií
Eko-kom a.s. - autorizovaná obalová společnost

Školy zapojené do tohoto projektu budou za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob získávat body, které ve speciálním internetovém obchodě smění za zajímavé odměny z připraveného katalogu. Další body mohou získat správným zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů, týkajících se odpadové problematiky.

Odměny v katalogu jsou charakteru školních pomůcek, vstupenek do naučných či zábavních parků, sportovního náčiní, praktické elektroniky.
Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a současně podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků a studentů.

Zapojení do školního recyklačního programu bude na konci srpna 2008 nabídnuto všem základním a středním školám v České republice. Zúčastnit se mohou rovněž mateřské školy.

Program bude zahájen 1. 9. 2008


Stmelovací seznamovací program pro žáky 1.ročníků SŠ a VOŠ cestovního ruchu Č.Budějovice - dvouletý projekt

Stmelovací seznamovací program pro žáky 1.ročníků je součástí školního vzdělávacího programu školy, ve školním roce 2011/12 je realizován s finanční podporou z grantového programu MŠMT ČR – Prevence rizikového chování ve výši 73 000 Kč.
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace