ID: skolacrcb


Nabídka studijního oboru pro absolventy středních škol

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

65-43-N/01 Cestovní ruch

Délka studia: 3 roky studium denní i dálkové
Způsob ukončení: absolutorium (diplom opravňující k užívání titulu diplomovaný specialista v oboru)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Během studia získávají absolventi jednak odborné znalosti a dovednosti v oblasti cestovního ruchu, jednak široké všeobecné ekonomické znalosti. Studium dvou až tří světových jazyků umožní absolventům nejen pohotovou verbální komunikaci v těchto jazycích s klienty, resp. obchodními partnery, nýbrž i vyhotovování nejrůznějších cizojazyčných písemností.

UPLATNĚNÍ V PRAXI

Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných pracovníků v oboru cestovní ruch pro střední a vyšší střední pozice na úrovni firmy, státní správy, samosprávy a navazujících oborů služeb. Absolventi tedy nacházejí uplatnění v cestovních kancelářích, hotelech, dopravních organizacích, na krajských a obecních úřadech, v zahraničních odděleních výrobních a obchodních firem, ve finančních a bankovních institucích a v celé řadě dalších organizací v tuzemsku i v cizině.

VÝUKA

Je rozdělena do šesti období a prováděna formou přednášek, seminářů a cvičení. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, z níž jsou předkládány zprávy, seminární práce a ze které vyplyne i téma absolventské práce. Do výuky jsou zařazeny četné odborné exkurze po tuzemsku i do zahraničí, jakož i výměnné pobyty na školách obdobného typu v zahraničí. Podrobný přehled výuky podává následující tabulka.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Písemné ani ústní zkoušky se nekonají.
Přihlášku ke studiu nutno podat do 31. května běžného roku pro 1. kolo a vyznačí na ní první cizí jazyk (vyučuje se v rozsahu navazujícím na požadavky k maturitní zkoušce na SŠ) a do 8. srpna běžného roku pro případné 2. kolo. Přihlášku lze podat na tiskopise SEVT 491520 Přihláška ke studiu na vyšší odborné škole, popřípadě na tiskopise SEVT 491450 Přihláška ke studiu na vysoké škole.
Vyplněný tiskopis přihlášky ke studiu musí být potvrzen střední školou a lékařem. Přihláška musí obsahovat IZO střední školy, ze které se uchazeč hlásí.

Kritéria pro přijetí

Uchazeči budou přijímáni podle následujících kritérií:

1. studijní výsledky z posledních tří klasifikačních období na střední škole (maximální počet bodů 60)
2. zahraniční pobyt uchazeče s výukou anglického nebo německého jazyka doložený vysvědčením 10 bodů
3. státní závěrečná zkouška z anglického nebo německého jazyka na jazykové škole doložená vysvědčením 5 bodů
4. při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na střední škole

Stanovený počet přijímaných uchazečů

denní studium
60 uchazečů

dálkové studium
30 uchazečů

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny do 13. června t.r.

ZPŮSOB UKONČENÍ

Absolutorium se skládá ze dvou částí, které představují:
1. ústní závěrečná zkouška z odborných předmětů (technika cestovního ruchu, ekonomika) a ústní závěrečná zkouška jazyková z angličtiny nebo němčiny
2. obhajoba absolventské práce v jazyce českém a v cizím jazyce německém nebo anglickém.

POPLATKY

Přihlášky nejsou zpoplatněny.

Školné pro denní i dálkové studium činí za školní rok 4000,-. Student je uhradí ve dvou splátkách nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku. Ředitelka školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50% uvedené částky.

Učební plán Cestovní ruch 2018
Vzdělávací program Cestovní ruch 2018
Učební plán VOŠ - Dálkové

Výuka dálkového studia probíhá 1x za 14 dní (pondělí nebo úterý).
VOŠ denní studium akreditováno do roku 2024 a k dálkovému studiu akreditováno do 2021.
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2018, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace